fbpx

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A NOVIN Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (röviden Novin Bt.) továbbiakban, mint Adatkezelő, a weboldalt (http://novin.test) használó személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Az Adatkezelő kizárólag az előzetes tájékoztatást követően az érintettek által adott önkéntes hozzájárulás alapján gyűjti és kezeli azok személyes adatait. Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A szolgáltató a személyes adatok védelmének és tiszteletben tartásának érdekében, az adatkezelés során, a törvényi előírásokat maradéktalanul betartja, különös tekintettel, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmára vonatkozóan.

A szolgáltató, adatkezelő megnevezése

 • Cégnév: NOVIN Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (röviden Novin Bt.)
 • Székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B, Lion irodaház
 • Adószám: 21582963213
 • Cégjegyzékszám: 13 06 064528

A szolgáltató, adatkezelő elérhetőségei

 • E-mail: kapcsolat@novin.hu
 • Telefon: (20) 629 5807
 • Levelezési cím: 2013 Pomáz, Seregély utca 1.

2. Értelmező fogalmak

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Érintett/Felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Nem személyes adatok: Minden olyan információ, amely nem kapcsolódik egy azonosított vagy azonosítható személyhez, vagyis az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkének 1. pontjában meghatározott személyes adatoktól eltérő adatok.

Vállalkozás: Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Természetes személy: A természetes személy a jogtudományban az élő embert, a személyhez fűződő jogok természetes alanyát jelöli. A természetes személy önállóan jogképes, azaz jogok és kötelezettségek alanyává válhat.

Jogi személy: A jogi személy a jogtudományban a személyek egy fajtája, olyan társadalmi szervezet, amely jogképes, azaz a saját nevében jogok és kötelezettségek alanyává válhat.

3. Az adatkezelés irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

4. Általános adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a weboldal működtetése, illetve a kapcsolatfelvétel (telefonos, online vagy személyes) során az Adatkezelőt igénybe vevő személyek részére személyre szabott szolgáltatásokat, ajánlatokat nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói és minden olyan magánszemély, aki az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásait igénybe kívánja venni.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél, és a hozzájárulás függvénye. Az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törölni, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő adatkezelési tevékenységében résztvevő alkalmazottai, különböző Diákszövetkezetek által biztosított munkatársai, (projektfüggő) alvállalkozói, szakmai gyakorlatot végző diákjai, illetve alkalmi munkavállalói.

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségi lehetőségein.

5. Weboldalon kezdeményezett ajánlatkéréshez vagy kapcsolatfelvételhez kötődő adatkezelés

Adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a weboldal működtetése során, továbbá az oldalon szolgáltatási kérelemmel az Adatkezelőhöz forduló és ezáltal kapcsolatfelvételi kérelmet leadó személyekkel kapcsolatba léphessen, részükre személyre szabott szolgáltatásokat, ajánlatokat nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett egyértelmű hozzájárulása.

Adatkezelés ténye

Kezelt adatok köre: Az adatok kezelésének konkrét célja

 • Név/Kapcsolattartó: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • (Cégnév): Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Cím: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás. Igények, észrevételek továbbítása.
 • Üzenet: Azonosítás, kapcsolattartás. Igények, észrevételek továbbítása.
 • IP cím: Technikai információs művelet.
 • Süti (cookie) -azonosító: Technikai információs művelet.

Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatkérést vagy kapcsolat felvételt kezdeményező összes látogató.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a konkrét felhasználói ajánlatkérés, kapcsolat felvételi cél, és az adott hozzájárulás függvénye. Az Adatkezelő az adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult, vagy az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy visszavonja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelővel szerződésben álló munkatársai ismerhetik meg (alkalmazottak, diákmunkások, alvállalkozók, szakmai gyakorlatot végzők, alkalmi munkavállalók) az adatkezelési irányelvek tiszteletben tartásával.

Az adatok megismerésének formájára lehetséges példa: Megrendelő vagy Ügyfél igénybe kívánja venni az Adatkezelőt, mely szolgáltatás nyújtáshoz az Adatkezelőnek szüksége van a Megrendelő vagy Ügyfél nevére (azonosítás), kiszállás esetén a címére (azonosítás), magára a közvetített üzenetre, illetve valamilyen kapcsolattartási formára (telefon, e-mail). A szolgáltatás nyújtása során az Adatkezelő szerződéses partnerei egyes esetekben a Megrendelő vagy Ügyfél személyes adataihoz férhetnek hozzá, melynek kezeléséhez e Adatkezelési tájékoztató útmutatásai irányadóak.

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse, illetve törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az érintettek személyes adataikkal kapcsolatos kérésüket e-mailben, telefonon vagy levélben jelezhetik, az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségin.

6. Cookie-k (sütik) kezelése

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatok megismerésére jogosult Adatkezelő a sütik használatával nem kezel személyes adatokat. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje saját böngészőjéből.

7. Google Adwords konverziókövetés használata

A weboldalon a szolgáltató a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető   el: www.google.de/policies/privacy/

8. A Google Analytics alkalmazása

A weboldalon a szolgáltató a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

9. Facebook pixel

A Facebook Pixel (magyarul Facebook Képpont) egy olyan kód, ami a weboldal forráskódjában kerül elhelyezésre. Ha valaki meglátogatja a webhelyet és végrehajt egy műveletet (például kitölt egy kapcsolatfelvételi űrlapot), akkor a Facebook-képpont aktiválódik és jelenti a műveletet. Ennek köszönhetően a weboldal üzemeltetője értesülhet arról, ha egy ügyfél valamilyen műveletet hajtott végre a Facebook-hirdetés megtekintése után. Ezt követően egy egyéni célközönség segítségével újra elérhető lehet az adott ügyfél. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Az Adatkezelő a Facebook Pixelt elsősorban konverzió követésre alkalmazza, hogy mérje a hirdetések eredményességét, főleg az egyes blogcikkek és szolgáltatási aloldalak megtekintését, valamint a kapcsolatbalépési lehetőség igénybevételét. A konverzióoptimalizálás révén pedig célunk, hogy a Facebook azoknak mutassa a hirdetést, akik nagy valószínűséggel konverziót hajtanak majd végre az oldalon. Az Adatkezelő használja továbbá a Facebook pixelt remarketing lista építésének céljából, hogy célzott hirdetésekkel újra elérhesse a weboldalra látogatókat.

10. Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/ Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: aki regisztrált a Facebook/ Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

11. Szerződéses partnerek adatainak és kapcsolattartóinak adatkezelése

Adatkezelés célja: Az Adatkezelővel szerződést kötő partnerei nevében eljáró kapcsolattartó személyekkel történő kapcsolattartás, a szerződésből adódó jogkötelezettségek, a szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása.

Adatkezelés ténye

Kezelt adatok köre: Az adatok kezelésének konkrét célja

 • Név/Kapcsolattartó: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • (Cégnév): Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Cím: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás. Igények, észrevételek továbbítása.
 • Üzenet: Azonosítás, kapcsolattartás. Igények, észrevételek továbbítása.
 • IP cím: Technikai információs művelet.
 • Felhasználónevek, jelszavak: Szolgáltatás nyújtása.
 • Azonosítók, belépési kódok: Szolgáltatás nyújtása.
 • Beállítások és paraméterek: Szolgáltatás nyújtása.
 • Tárhely szolgáltatás keretében a felhasználó által feltöltött adatok: Szolgáltatás nyújtása.
 • Tárhely-, illetve rendszergazda szolgáltatás keretében végzett biztonsági mentés adatai: Szolgáltatás nyújtása.

Az érintettek köre: a szerződésekhez kötődően kapcsolattartóként és/vagy ügyvezetőként regisztrált összes személy, illetve projekttől függően ezen szerződéses partnerek számítógépen vagy szerveren tárolt adatai.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a szerződésben meghatározott státusz megszűnésekor az adatkezelés eredeti célja megszűnik. Az Adatkezelő az adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az eredetileg kitűzött cél megszűnt, vagy az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy visszavonja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelőt szerződésben álló munkatársai ismerhetik meg (alkalmazottak, diákmunkások, alvállalkozók, szakmai gyakorlatot végzők, alkalmi munkavállalók) az adatkezelési irányelvek tiszteletben tartásával, kiemelve a rendszergazdai tevékenységeket folytató munkavállalókat, az adatkezelési irányelvek tiszteletben tartásával.

Az adatok megismerésének formájára lehetséges példa: Megrendelő vagy Ügyfél vagy ügyfél igénybe kívánja venni az Adatkezelőt, mely szolgáltatás nyújtáshoz a szolgáltatónak szüksége van a Megrendelő vagy Ügyfél cég nevére (azonosítás), kapcsolattartója nevére (azonosítás), kiszállás esetén a címére (azonosítás), magára a közvetített üzenetre, illetve valamilyen kapcsolattartási formára (telefon, e-mail). A szolgáltatás nyújtása során, mint például rendszergazdai folyamatok vagy szerverbérlés, a szolgáltató munkatársai a Megrendelő vagy Ügyfél személyes adataihoz hozzáférnek vagy hozzáférhetnének, melynek kezeléséhez e Adatkezelési tájékoztató útmutatásai irányadóak.

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse, illetve törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az érintettek személyes adataikkal kapcsolatos kérésüket e-mailben, telefonon vagy levélben jelezhetik, az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein.

11.1. Ügyfélvélemények adatkezelése

Adatkezelés célja: az érdeklődők, honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről, mások személyes tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása, érdeklődés felkeltése, az érintett ügyfelek hozzájárulásával.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés ténye:

Kezelt adatok köre: Az adatok kezelésének konkrét célja

 • Név: Azonosítás, hitelesítés.
 • Cégnév: Azonosítás, hitelesítés.
 • Munkakör/Pozíció: Azonosítás, hitelesítés.

Az érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kötött együttműködést követően, beleegyezés után, saját akaratából megosztja tapasztalatait az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett kérelmére történő törlés.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: a weboldal látogatói.

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Az érintettek személyes adataikkal kapcsolatos kérésüket e-mailben, telefonon vagy levélben jelezhetik, az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségin. A weboldalon megjelent vélemények megosztása és közlése ugyanakkor nem képezi az Adatkezelő és Ügyfelei közötti együttműködés szükségességét.

12. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13. Adatbiztonság (7.§)

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységeket, hogy biztosítsa az érintettek személyes adatainak védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre és továbbításra, a nyilvánosságra-hozatalra, a szándékos vagy véletlen törlésre és sérülésre, valamint a rendelkezésre állásra.

Az Adatkezelő a megfelelő informatikai rendszer kialakításával és fenntartásával biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Valamint biztosítja, hogy az általa kezelt adatok csak az arra illetékes, az adatkezeléshez kapcsolódó feladatok ellátásában résztvevő személyek számára legyenek hozzáférhetőek.

14. Az érintettek jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet, hogy az Adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást küld.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatainak módosítását. Az érintett kérelmére az Adatkezelőnek haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a módosítást el kell végezni.

A törléshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatainak törlését. Az érintett kérelmére az Adatkezelőnek haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az adatokat törli.

A zároláshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az adatokat zárolja.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a megadott  elérhetőségeken  keresztül  tiltakozhat  az  adatkezelés  ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz.

15. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett által tapasztalt esetleges jogellenes adatkezelésről a szolgáltatót megadott elérhetőségein keresztül értesítve lehetőség nyílik, arra, hogy a legrövidebb időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az érintett érdekében az Adatkezelő mindent megtesz, hogy a probléma megoldódjon.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, erről az alábbi elérhetőségeken értesítheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • A honlap URL-je: https://www.naih.hu/

16. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

17. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://novin.test weboldalon történik.

Kelt.: Budapest, 2022. 06. 08.